شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در ارزیابی کیفی و فنی سرمایه گذار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند جهت سرمایه گذاری در ساخت مراکز محلات شهر جدید صدرا اقدام نماید.

موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه های با کاربری تجاری و خدماتی در مراکز محلات  به شرح جدول ذیل:

مرکز محله مریم

برآورد مقدماتی ساخت (میلیون ریال)

مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد)

مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری

شماره قطعه

موقعیت

ردیف

50922

2214

180

60

777

تجاری

992

ناحیه 28 هکتاری

1

58995

2565

180

60

900

تجاری

4/993

ناحیه 28 هکتاری

52578

2286

180

60

802

تجاری

976

ناحیه پارسه

116518

5066

150

50

2533

مذهبی فرهنگی

1/744

ناحیه 28 هکتاری

74175

3225

240

60

1075

اداری

1/625

ناحیه 28 هکتاری

2

11799

513

180

60

180

تجاری

1/232

سری دوم زمین شهری

16850

3370

پارک

ناحیه 28 هکتاری

مرکز محله نیلوفر

برآورد مقدماتی ساخت (میلیون ریال)

مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد)

مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری

شماره قطعه

موقعیت

ردیف

128478

5586

180

60

1960

تجاری

978

ناحیه پارسه

1

22149

963

180

60

328

تجاری

979

ناحیه پارسه

31500

6300

پارک

ناحیه 200 هکتاری

31500

6300

پارک

ناحیه 200 هکتاری

2

مرکز محله لاله

برآورد مقدماتی ساخت (میلیون ریال)

مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد)

مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری

شماره قطعه

موقعیت

ردیف

93/232350

33/11064

180

60

11/3688

خدماتی

65

ناحیه 128 هکتاری

1

87/37578

47/1789

180

60

49/596

خدماتی

1/65

ناحیه 128 هکتاری

2

944/66352

768/3236

80

40

98/2022

درمانی

51

ناحیه 128 هکتاری

3

1/32360

02/6472

پارک

85-99

ناحیه 128 هکتاری

4

11/6522

46/1863

فضای سبز

100-101-102

ناحیه 128 هکتاری

5

69/6927

34/1979

پارکینگ روباز

ناحیه 128 هکتاری

6

مرکز محله هسا

برآورد مقدماتی ساخت (میلیون ریال)

مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد)

مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری

شماره قطعه

موقعیت

ردیف

220961

9607

180

60

3371

تجاری

هسا

1

112792

4904

80

40

4087

درمانی

هسا

20000

500

2694

مذهبی

هسا

7125

1425

پارک

هسا

آورده شرکت عمران: زمین و هزینه پروانه ساختمانی و نظارت عالیه (به میزان یک درصد برآورد اجرای پروژه)

آورده شریک: سایر هزینه ها شامل هزینه های طراحی، ساخت، نظارت و غیره تا بهره برداری کامل

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/3/27 از ساعت 8:00 تا 15:00 به ادراه حراست شهر جدید صدرا واقع در شمال غرب شیراز، شهر جدید صدرا،  بلوار دانش، خیابان دنا، ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نموده یا از طریق سایت شرکت عمران صدرا به آدرس https://sadra.ntdc.ir اسناد را دریافت نمایند. اسناد و مدارک و مستندات می بایست در پاکت دربسته و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/04/03 به واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید صدرا تحویل گردد.

شایان ذکر است این آگهی تنها به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی، در صورت احراز صلاحیت نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری ذیصلاح اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22010
کد خبر
22010