شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در ارزیابی کیفی و فنی سرمایه گذار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند جهت سرمایه گذاری در ساخت مراکز محلات شهر جدید صدرا اقدام نماید.

موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه های با کاربری تجاری و خدماتی در مراکز محلات  به شرح جدول ذیل:

مرکز محله مریم
برآورد مقدماتی ساخت (میلیارد تومان) مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد) مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری شماره قطعه موقعیت ردیف
7/7 2214 180 60 777 تجاری 992 ناحیه 28 هکتاری 1
9 2565 180 60 900 تجاری 4/993 ناحیه 28 هکتاری
8 2286 180 60 802 تجاری 976 ناحیه پارسه
17/7 5066 150 50 2533 مذهبی فرهنگی 1/744 ناحیه 28 هکتاری
11/3 3225 240 60 1075 اداری 1/625 ناحیه 28 هکتاری 2
1/8 513 180 60 180 تجاری 1/232 سری دوم زمین شهری
2 3370 پارک ناحیه 28 هکتاری
مرکز محله نیلوفر
برآورد مقدماتی ساخت (میلیارد تومان) مساحت زیربنا

(متر مربع)

حداکثر تراکم

(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد) مساحت زمین

(متر مربع)

کاربری شماره قطعه موقعیت ردیف
 

آورده شرکت عمران: زمین و هزینه پروانه ساختمانی و نظارت عالیه (به میزان یک درصد برآورد اجرای پروژه)

آورده شریک: سایر هزینه ها شامل هزینه های طراحی، ساخت، نظارت و غیره تا بهره برداری کامل

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/19 از ساعت 8:00 تا 15:00 به ادراه حراست شهر جدید صدرا واقع در شمال غرب شیراز، شهر جدید صدرا،  بلوار دانش، خیابان دنا، ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نموده یا از طریق سایت شرکت عمران صدرا به آدرس https://sadra.ntdc.ir اسناد را دریافت نمایند. اسناد و مدارک و مستندات می بایست در پاکت دربسته و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 به شرکت عمران شهر جدید صدرا تحویل گردد.

شایان ذکر است این آگهی تنها به ادراه حراست شهر منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی، در صورت احراز صلاحیت نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری ذیصلاح اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22152
کد خبر
22152