شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد جهت نظارت بر پروژه های متعلق به خود در شهر جدید صدرا نسبت به انتخاب مشاور بر اساس آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (روش تعرفه)، دارای صلاحیت معتبر  تواماً در گروه معماری و تخصص راهسازی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (هر دو مورد حداقل پایه ۲) اقدام نماید.مشاوران علاقه مند می توانند با اطلاع از شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و تحویل آن به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۲۸/۱۱/۹۷ اقدام نمایند.

* موضوع خدمات : نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های زیربنایی و روبنایی در  شهر جدید صدرا

* محل و مهلت دریافت اسناد : مراجعه به شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا دبیرخانه شرکت تلفن: ۸۱-۳۶۴۱۱۹۷۹  از تاریخ ۱۰/۱۱/۹۷ لغایت۱۵/۱۱/۹۷

* نحوه دریافت اسناد: با مراجعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۲۶ می باشد.ضمناً کلیه فرایند برگزاری فراخوان از مرحله دریافت و  ارائه اسناد و پیشنهاد در بستر سامانه خواهد بود.

* سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد ارزیابی کیفی شرح داده شده است.

* تمام یا بخشی از حق الزحمه مشاور منتخب از طریق تهاتر با املاک متعلق به شرکت پرداخت خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=19364
کد خبر
19364