متقاضی محترم مسکن مهر شهر جدید صدرا(اخطار اول)

با توجه به اینکه تاکنون نسبت به امضاء قرارداد، تشکیل پرونده و تحویل واحد خود اقدامی ننموده اید لازم است ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ 98/09/12 جهت انجام مراحل قانونی به واحد مسکن مهر مراجعه فرمایید. عدم مراجعه تا پایان مهلت مقرر شده به منزله انصراف از درخواست مسکن مهر خود بوده و عواقب آن بر عهده شخص متقاضی می باشد.

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21423
کد خبر
21423