بدینوسیله به اطلاع کلیه دریافت کنندگان زمین در نواحی سه گانه باغشهرهای گلبهار ، پردیس و بهارستان صدرا می رساند، چنانچه حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز از شهرداری صدرا جهت انجام دیوارگذاری، نصب درب، غرس درختان و شروع عملیات احداث بنا (مطابق ضوابط طرح تفصیلی) در قطعات واگذاری اقدام ننمائید، از طریق مراجع قضائی بر اساس مفاد قراردادهای واگذاری نسبت به ابطال و استرداد زمین ها اقدام خواهد شد. همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مصوبه از مراجع ذی صلاح (کمیسیون ماده ۵) نسبت به تغییر کاربری و فعالیت های غیر مرتبط با کاربری مصوب در این نواحی اقدام نموده اند، می بایستی در اسرع وقت نسبت به خاتمه فعالیت و برگرداندن قطعات به کاربری باغ مسکن اقدام نمایند. در غیر اینصورت وفق ضوابط و مقررات موجود برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=19355
کد خبر
19355