مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا-پایه 1 1399/04/10 1399/04/30
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا-پایه 5 1399/04/10 1399/04/30
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا-پایه 4 1399/04/04 1399/04/25
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا-پایه 3 1399/04/04 1399/04/25
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا-پایه2 1399/04/04 1399/04/25
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 1399/03/26 1399/04/14
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه طراحی و ساخت ( تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای آپارتمانی) پروژه های طرح اقدام ملی شهر جدید صدرا 1399/03/13 1399/04/07
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1399/01/26 1399/02/10
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1398/12/10 1398/12/24
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1398/12/10 1398/12/24
آرشیو مناقصات