فرهاد همتیانپورفرد

رئیس اداره حراست

شماره تماس: 07136412202

ایمیل سازمانی: 

مهری قنواتی

سرپرست واحد مشارکت

07136412587

ایمیل سازمانی: 

علیرضا یونسی فرد خالص

سرپرست امور اداری

07136412587

ایمیل سازمانی: 

علی صداقت پور

ذیحساب

شماره تماس: 07136411980

ایمیل سازمانی: 

مجتبی کرمیان

سرپرست مالی و بودجه

شماره تماس: 07136411980

ایمیل سازمانی: 

مازیار مازندرانی

سرپرست واحد املاک و دبیر هیئت مدیره

شماره تماس: 0713411980

ایمیل سازمانی: 

سجاد کشاورز

سرپرست واحد حقوقی

شماره تماس: 07136411980

ایمیل سازمانی: 

حسین حسین پور

 ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

شماره تماس: 07136411980

ایمیل سازمانی: 

رضا شریفی

 روابط عمومی و اطلاع رسانی

شماره تماس: 07136410100

ایمیل سازمانی: 

سیدمحمد قرا

سرپرست اداره فنی و اجرایی

07136411981

ایمیل سازمانی: 

علیرضا صبوری

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی

07136411979

ایمیل سازمانی: 

سارا میرزا جهرمی

مسئول شهرسازی 

شماره تماس:07136411980
ایمیل سازمانی: 

مهدی ناظم زادگان

سرپرست اداره مسکن

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

فریبا رستگاری اقلیدی

امور مالی و متقاضیان مسکن مهر

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

محمد کریم زیگلری

رئیس اداره فناوری اطلاعات

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

یوسف اسماعیلی ایوکی

مسئول GIS وسرپرست واحد حمل و نقل 

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

روح اله مظفری

سرپرست اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

نجیم علی طیبی نسب

سرپرست دبیرخانه

شماره تماس:07136411979
ایمیل سازمانی: 

محسن افشاری

سرپرست بایگانی

شماره تماس: داخلی 205- 07136411979
ایمیل سازمانی: