خلیل حاجی پور

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

دکتر خلیل حاجی پور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری شهرسازی اخذ کرده است.

شماره تماس:07136412989               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

محمد ابراهیم فروزانی

رئیس هیأت مدیره

مهندس محمد ابراهیم فروزانی رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه شیراز در رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای اخذ کرده است.

شماره تماس: 07136412989              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

ابراهیم بهاروند

عضو هیأت مدیره

مهندس ابراهیم بهاروند عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر در رشته کارشناسی ارشد شهر سازی و طراحی شهری اخذ کرده است.

شماره تماس: 07136412989              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

علی منصوری

عضو هیأت مدیره

دکتر علی منصوری عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا اخذ کرده است.

شماره تماس: 230 داخلی-0716411979               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

احد بهجت حقیقی

عضو هیأت مدیره

دکتر احد بهجت حقیقی عضو هیأت مدیره  شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی درحال تحصیل در رشته دکترای اقتصاد کشاورزی می باشد.

شماره تماس: 258 داخلی-0716411979               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل