Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۱۱/۹ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید از املاک در مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۱۱/۲۳ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی – درمانی – ورزشی و پمپ بنزین ، فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف کاربری آدرس شماره
واحد/قطعه
طبقه مساحت مفید قیمت کل ( ریال) شرایط فروش تضمین مزایده(ریال) توضیحات
۱ زمین باغشهری شمال ناحیه ۲۰۰هکتاری ۲٫۴۱ —– ۱۵۳۲٫۴ ۸,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۵۱۴,۳۳۹,۰۰۰ ———-
۲ زمین باغشهری شمال ناحیه ۲۰۰هکتاری ۲٫۴۲ —– ۱۵۲۳٫۰۷ ۹,۸۹۹,۹۵۵,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۵۴۶,۹۹۸,۶۵۰ ———-
۳ زمین باغشهری شمال ناحیه ۲۰۰هکتاری ۲٫۴۳ —– ۱۵۱۵٫۷ ۹,۸۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۵۴۵,۵۶۱,۵۰۰ ———-
۴ زمین باغشهری شمال ناحیه ۲۰۰هکتاری ۲٫۴۴ —– ۱۵۰۴٫۴۱ ۹,۷۷۸,۶۶۵,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۵۴۳,۳۵۹,۹۵۰ ———-
۵ زمین تجاری مسکونی ناحیه ۲۰۰ هکتاری 691 —– 525 8,925,000,000 تمام نقدی ریال ۵۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ———-
۶ زمین جایگاه سوخت – احداث پمپ بنزین ضلع جنوبی بلوار پاسداران ضلع شرقی جایگاه CNG —– 1604 17,644,000,000 50درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۹ درصد تخفیف می باشد
۷ زمین آموزشی تعاونی جهاد – فاز ۲ صدرا ۱۰۹۰/۱ —– ۴۷۲۹٫۴۱ ۷,۰۹۴,۱۱۵,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۶۲,۸۲۳,۴۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۸ زمین آموزشی ناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا ۴۹۰ —– ۶۴۷۱٫۲۵ ۱۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۶۳۸,۲۷۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۵ درصد تخفیف می باشد
۹ زمین آموزشی ناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا ۴۹۴ —– ۲۹۹۲٫۰۲ ۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد
۱۰ زمین آموزشی ناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا ۷ —– ۲۵۶۸/۵۴ ۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۱۷,۶۴۰,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۱ زمین آموزشی ناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا ۸ —– ۳۲۳۶٫۱۴ ۴,۳۶۸,۷۸۹,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۴۳,۴۳۹,۴۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۲ زمین درمانی ناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ ۸۷٫۲ —– ۱۶۲۷٫۵۹ ۶,۵۱۰,۳۶۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۴۵,۳۱۰,۸۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۳ زمین درمانی ناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ ۸۷٫۳ —– ۳۴۵۶٫۹ ۱۳,۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۶۴۴,۰۸۶,۶۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵ درصد تخفیف می باشد
۱۴ زمین درمانی ناحیه تعاونی زمزم-فاز ۲ صدرا ۶۶۳٫۲ —– ۴۶۰۲ ۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۶۲۹,۶۶۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۱۵ زمین فرهنگی ناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا ۷۹٫۱ —– ۳۱۲۸٫۰۷ ۵,۰۰۴,۹۱۲,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۷۵,۲۴۵,۶۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۶ زمین ورزشی ناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا ۸۲ —– ۲۳۶۲٫۵ ۴,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۷۳,۰۶۲,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۷ زمین ورزشی ناحیه ۱۸۰ هکتاری-فاز۱صدرا ۵۸۲/۲ —– ۳۰۲۰٫۶ ۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۷۰۳,۰۹۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۸ زمین ورزشی  تعاونی نظامیان- فاز ۲ صدرا ۲۹۰٫۲ —– ۲۶۵۵٫۴۴ ۶,۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۴۹,۱۵۸,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۴ درصد تخفیف می باشد
۱۹ واحد آپارتمانی مجتمع مسکونی آسمان صدرا واحد۱۳ دوم ۱۰۱با پارکینگ و انباری ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۲۰ واحد آپارتمانی مجتمع مسکونی آسمان صدرا واحد۱۸ دوم ۹۹٫۲۵با پارکینگ و انباری ۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۲۱ واحد آپارتمانی مجتمع بهاران – بلوک یاس واحد ۲ همکف ۱۱۵٫۰۸ بدون پارکینگ مسقف ۱,۷۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۷۲,۶۲۰,۰۰۰ ———-
۲۲ واحد تجاری بلوار فردوسی -مجتمع جمالی راد ۹ همکف ۴۸٫۲۵با احتساب پارکینگ ۱,۷۶۱,۱۲۵,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۷۶,۱۱۲,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۳ واحد تجاری داخل مجتمع مسکونی مجتمع مسکن مهر عمران مارون ۴ همکف ۴۱٫۹۹ ۱,۶۹۰,۰۹۷,۵۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۱۶۹,۰۰۹,۷۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۲۴ واحد تجاری داخل مجتمع مسکونی مجتمع مسکن مهر نگین ۳ همکف ۲۱٫۷۲ ۱,۰۴۲,۵۶۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۰۴,۲۵۶,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۵ واحد تجاری داخل مجتمع مسکونی مجتمع مسکن مهر نگین ۹ همکف ۲۱٫۹۵ ۹۸۷,۷۵۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۹۸,۷۷۵,۰۰۰ ———-
۲۶ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان ۱۷ همکف ۴۲٫۶۴ ۱,۶۸۴,۲۸۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۷ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان ۳۱ همکف ۳۹٫۶۴ ۱,۲۲۸,۸۴۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۲۲,۸۸۴,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۸ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان ۳۲ همکف ۳۹٫۶۴ ۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۹ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان ۳۳ همکف ۳۹٫۶۴ ۱,۳۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۳۰ پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید ۱۴ زیرزمین 22 143,000,000 تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-
۳۱ پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید ۱۶ زیرزمین 22 143,000,000 تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-
۳۲ پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید ۱۸ زیرزمین 22 143,000,000 تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-