Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه خبرجنوب، نیم نگاه
تاریخ انتشار 1399/12/13
آخرین مهلت 1399/12/26
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را واقع در محدوده قانونی و حریم شهر جدید صدرا از طریق آگهی فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، از روز چهار شنبه مورخ 13 اسفندماه به اداره حراست شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا (تلفن : 81-6411979 داخلی 254 و 255 ) مراجعه و جهت کسب اطلاع از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. شایان ذکر است زمان بازدید از املاک (ارائه شده) در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 23 اسفندماه و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به اداره حراست شرکت عمران صدرا ، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26 اسفندماه و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت، در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 27 اسفندماه خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد مربوطه درج شده است . ضمناً پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی مربوط به تعیین نرخ پایه و هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد. لازم بذکر است برندگان فراخوان باید حداکثر بعد از ده روز کاری نسبت به انجام مناسبات مالی و پرداخت بخش نقدی ملک مربوطه اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
قطعه/واحد
مساحت (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط پرداخت وجه  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان (ریال) توضیحات تکمیلی  و مجوزات مورد نیاز در زمان ارائه پیشنهاد قیمت
1 زمین ویلائی ناحیه 58 هکتاری فاز یک 519 356.17      12,109,780,000 تمام نقدی      813,293,400 دارای 120% تراکم مسکونی
2 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24 84 15,120,000,000 تمام نقدی      903,600,000
3 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24.1 50 10,000,000,000 تمام نقدی      725,000,000
4 واحد تجاری مجتمع مسکن مهر سیمان فارس و خوزستان (آپادانا) – ناحیه 128 هکتاری واحد3 25.15 3,269,500,000 تمام نقدی      326,950,000
5 زمین آپارتمانی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.3 2076.4    186,876,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه    6,056,280,000 دارای 240% تراکم مسکونی
6 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.1 2079.75    384,753,750,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه  11,992,612,500 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
7 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.2 2222.56    388,948,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه 12،118،440،000 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
8 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.4 1202.42    156,314,600,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه   5,139,438,000 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
9 زمین گردشگری حریم صدرا – پلاک قصر قمشه-انتهای خیابان پالیز ___ 43050    118,387,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه   4,001,610,000 تامین و اجرای راه دسترسی ، کلیه تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز ، تماما بر عهده خریدار می باشد،همچنین داشتن موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس
10 زمین آموزشی ناحیه 25 هکتاری فاز یک 254 3774.25      30,194,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه   1,355,820,000 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
11 زمین آموزشی ناحیه 25 هکتاری فاز یک 255 4411.09      35,288,720,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه    1,508,661,600 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
12 زمین آموزشی ناحیه128 هکتاری فاز یک 53 16920.55    113,367,685,000 30%نقد و مابقی ظرف مدت 36ماه   3,851,030,550 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
13 زمین آموزشی ناحیه128 هکتاری فاز یک 54 12867.63      83,639,595,000 30%نقد و مابقی ظرف مدت 36ماه   2,959,187,850 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
14 زمین ورزشی ناحیه 45 هکتاری فاز یک 348 24407      97,628,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه   3,378,840,000 داشتن مجوز از اداره  ورزش و جوانان جهت احداث مجموعه  ورزشی در شهر صدرا
15 زمین فرهنگی ناحیه تعاونی جهاد 455.1 209.02        3,800,000,000 تمام نقدی      380,000,000 داشتن موافقت اصولی یا مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
16 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه سوم – بلوک A ، احداثی در قطعات 463 و 464 ناحیه 58 هکتاری واحد13 98.89 5,933,400,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      521,670,000 این واحد براساس وضع موجود واگذار  می گردد و کلیه هزینه های مرتبط با اخذ انشعابات بر عهده برنده فراخوان بوده و در حال حاضر مجتمع فاقد پایانکار ساختمانی می باشد
17 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه سوم – بلوک A ، احداثی در قطعات 463 و 464 ناحیه 58 هکتاری واحد14 77.36 4,796,320,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      464,816,000
18 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه سوم – بلوک A ، احداثی در قطعات 463 و 464 ناحیه 58 هکتاری واحد15 87.87 5,535,810,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      501,790,500
19 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه اول – بلوک B ، احداثی در قطعات 465 و 466 ناحیه 58 هکتاری واحد1 110.89 6,431,620,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      546,581,000
20 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه سوم -بلوک B ، احداثی در قطعات 465 و 466 ناحیه 58 هکتاری واحد 17 89.54 5,551,480,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      502,574,000
21 واحد 2 خوابه آپارتمانی طبقه سوم – بلوک B ، احداثی در قطعات 465 و 466 ناحیه 58 هکتاری واحد 18 110.89 7,096,960,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6 ماه      579,848,000