Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان فروش
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان مزایده به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۵/۷ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۵/۱۵ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۵/۱۶ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف پروژه آدرس شماره

واحد/قطعه

طبقه مساحت مفید کاربری قیمت کل ( ریال) شرایط فروش تضمین مزایده(ریال) توضیحات
۱ زمین ورزشی تعاونی جهاد ۳۱۳/۱ —– ۲۴۸۰/۳۸ ورزشی ۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۴۸,۰۳۸,۰۰۰ متقاضی می بایستی دارای مجوز و موافقت اصولی از اداره ورزش و جوانان باشد و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲ زمین آموزشی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۵۱۵ —– ۳۳۴۳/۴۲ آموزشی ۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۳۵۹,۰۳۹,۴۰۰ متقاضی می بایستی دارای مجوز از ناحیه ۲ آموزش و پرورش باشد و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳ زمین آموزشی تعاونی جهاد ۱۰۹۰/۱ —– ۴۷۲۹/۴۱ آموزشی ۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۴۰۸,۷۶۴,۶۰۰ متقاضی می بایستی دارای مجوز از ناحیه ۲ آموزش و پرورش باشد و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۴ زمین آپارتمانی غرب ۵۰ هکتاری ۳/۱ —– ۶۵۱۰/۵۸ آپارتمانی ۲۶,۰۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱,۰۳۱,۲۶۹,۶۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۵ زمین درمانی ناحیه ۱۲۸ هکتاری ۸۷/۲ —– ۴۵۸۷ درمانی ۱۶,۷۲۸,۳۴۸,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۷۵۱,۸۵۰,۴۴۰ واگذاری صرفا با شرایط نقد و اقساط می باشد
۶ زمین باغچه تنگ جلاب غرب قطعه ۶۸۴ —– ۲۳۷۰ باغچه ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۷ زمین باغچه تنگ جلاب ۶۴۱ —– ۱۰۰۰ باغچه ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۳٫۴% تخفیف می باشد .
۸ زمین جهت  احداث نیروگاه برق CHP جنوب ناحیه  ۲۰۰ هکتاری ___ —– ۳۰۰۰ تاسیسات شهری ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰ متقاضی می بایستی داری مجوز احداث نیروگاه برق با سوخت گازی بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱% تخفیف می باشد .
۹ واحد آپارتمانی مجتمع آسمان صدرا ۷ طبقه اول بلوک D4 ۸۶٫۳(بااحتساب ۲/۸مترمربع انباری) آپارتمانی ۱,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۶۷,۹۴۸,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۰ واحد آپارتمانی مجتمع باران-غرب بانک ملی ۷ دوم با احتساب پارکینگ و انباری ۱۱۳/۳۰ آپارتمانی ۲,۴۱۲,۰۱۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۴۱,۲۰۱,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۳٫۱% تخفیف می باشد .
۱۱ واحد آپارتمانی مجتمع باران-غرب بانک ملی ۹ دوم با احتساب پارکینگ و انباری ۱۱۶/۱۶ آپارتمانی ۲,۳۳۹,۲۳۱,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۳۳,۹۲۳,۱۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۳٫۱% تخفیف می باشد .
۱۲ واحد آپارتمانی مجتمع باران-غرب بانک ملی ۱۱ دوم با احتساب پارکینگ و انباری ۱۱۴/۷۷ آپارتمانی ۲,۳۱۱,۲۳۹,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۳۱,۱۲۳,۹۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۳٫۱% تخفیف می باشد .
۱۳ واحد آپارتمانی مجتمع باران-غرب بانک ملی ۱۴ سوم با احتساب پارکینگ و انباری ۱۰۷/۶۷ آپارتمانی ۲,۲۳۰,۲۰۹,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۲۳,۰۲۰,۹۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۳٫۵% تخفیف می باشد .
۱۴ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۱۶ همکف ۴۸/۷۰ تجاری خدماتی ۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۰۳,۵۶۶,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۵ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۱۷ همکف ۴۲/۶۴ تجاری خدماتی ۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۶ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۳۲ همکف ۳۹/۶۴ تجاری خدماتی ۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۷ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۳۳ همکف ۳۹/۶۴ تجاری خدماتی ۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۸ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۳۰ همکف ۲۵/۴۸ تجاری خدماتی ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۱۹ واحد خدمات خودرویی ناحیه ۱۰۰ هکتاری ۳۱ همکف ۳۹/۶۴ تجاری خدماتی ۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .
۲۰ واحد تجاری مجتمع تجاری مهندس یک ۱۰۶ همکف ۳۸/۷۰ تجاری ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۲۱ واحد تجاری مجتمع تجاری مهندس یک ۱۰۷ همکف ۱۴/۴۱ تجاری ۱,۰۸۰,۷۵۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۰۸,۰۷۵,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۲۲ واحد تجاری مجتمع تجاری مسکونی جمالی راد ۹ همکف ۴۸/۲۵ تجاری ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ از مساحت کل ، ۱۲/۵ متر مربع پارکینگ می باشد و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می گردد .
۲۳ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر سحر ۷ —– ۳۹/۸۳ تجاری ۱,۰۵۳,۷۰۳,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۰۵,۳۷۰,۳۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲۴ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر سحر ۹ —– ۵۳/۴۲ تجاری ۱,۳۵۱,۵۲۶,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۳۵,۱۵۲,۶۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲۵ واحد نانوایی مجتمع مسکن مهر سحر ۱۰ —– ۱۳۷/۴۱ تجاری خدماتی ۲,۳۷۰,۳۲۲,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۳۷,۰۳۲,۲۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد. انعقاد قرارداد واگذاری منوط به ارائه مجوز می باشد
۲۶ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر ارم آرین ۲ —– ۲۲/۰۷ تجاری ۷۶۱,۴۱۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۷۶,۱۴۱,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲۷ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر ارم آرین ۳ —– ۲۴/۲۵ تجاری ۸۳۶,۶۲۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۸۳,۶۶۲,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲۸ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر ارم آرین ۴ —– ۵۲/۰۸ تجاری ۱,۳۷۷,۵۱۶,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۳۷,۷۵۱,۶۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۲۹ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر ارم آرین ۵ —– ۱۷/۶۳ تجاری ۷۰۹,۶۰۷,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۷۰,۹۶۰,۷۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۰ واحد نانوایی مجتمع مسکن مهر ارم آرین ۶ —– ۱۳۰/۸۸ تجاری خدماتی ۲,۲۵۷,۶۸۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۲۲۵,۷۶۸,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد. انعقاد قرارداد واگذاری منوط به ارائه مجوز می باشد
۳۱ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۱ —– ۱۹/۹۷ تجاری ۸۰۳,۷۹۲,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۸۰,۳۷۹,۲۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۲ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۲ —– ۱۷/۷۳ تجاری ۶۷۲,۸۵۳,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۶۷,۲۸۵,۳۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۳ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۳ —– ۲۴/۴۳ تجاری ۸۴۲,۸۳۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۸۴,۲۸۳,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۴ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۵ —– ۱۸/۶۹ تجاری ۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۶۴,۴۸۰,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۵ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۶ —– ۲۳/۹۰ تجاری ۸۲۴,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۸۲,۴۵۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۶ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۷ —– ۱۷/۹۸ تجاری ۶۸۲,۳۴۱,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۶۸,۲۳۴,۱۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۷ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر رضوان ۸ —– ۱۹/۸۲ تجاری ۷۹۷,۷۵۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۷۹,۷۷۵,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۸ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر مهرگان ۱ —– ۳۲/۶۸ تجاری ۹۳۹,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۹۳,۹۵۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۳۹ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر مهرگان ۲ —– ۳۷/۹۷ تجاری ۱,۰۹۱,۶۳۷,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۰۹,۱۶۳,۷۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۴۰ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر مهرگان ۴ —– ۳۱/۲۹ تجاری ۸۹۹,۵۸۷,۵۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۸۹,۹۵۸,۷۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۴۱ واحد تجاری مجتمع مسکن مهر مهرگان ۵ —– ۳۸/۷۴ تجاری ۱,۱۱۳,۷۷۵,۰۰۰ ۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه ریال ۱۱۱,۳۷۷,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .
۴۲ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۰ —– ۱۳/۳۰ پارکینگ ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۳ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۳ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۴ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۴ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۵ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۵ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۶ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۶ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۷ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۷ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۸ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ۱۸ —– ۱۱ پارکینگ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد
۴۹ انباری مجتمع تجاری مروارید S17 —– ۲۰ انباری ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تمام نقدی ریال ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ واگذاری صرفا با شرایط تمام نقدی می باشد