آگهی تمدید فراخوان عمومی فراخوان نوبت اول جهت شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران [...]