دیدار مسئولین شرکت عمران شهر صدرا با خانواده معزز شهدا

شهدا آیه های روشن انقلاب ما و نشانه بزرگ برای تشخیص راه از بیراهه برای ما هستند و بزرگداشت نام و یادشان مهمترین وظیفه ماست. [...]